Připomínka držitelům zbrojních průkazů

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 10 měsíců a 26 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

REGION – Policisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečností materiál v Příbrami připomínají držitelům zbrojních průkazů, že je třeba ohlídat si dvouměsíční zákonnou lhůtu před skončením platnosti průkazu. V tomto případě může příslušný útvar policie snížit poplatek na 400 korun bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, to znamená celkově čtyři sta korun na celou žádost. Pokud není dodržena dvouměsíční lhůta, činí pak správní poplatek 700 korun již za každou skupinu zbrojního průkazu. Toto je uvedeno v položce č. 30 přílohy zákona o správních poplatcích.

K vyplněné a podepsané žádosti na předepsaném tiskopisu je nutno doložit i posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem, kde je uvedeno, pro jaké skupiny rozsahu oprávnění zbrojního průkazu se posudek vydává, datum vydání posudku, razítko a podpis lékaře. Posudek nesmí být ke dni podání žádosti starší tří měsíců. Dále je nutno přinést jednu fotografii odpovídající současné podobě žadatele. Správní poplatek se hradí v přinesených kolkových známkách.

„Žádost o prodloužení zbrojního průkazu je možné podat již půl roku před zánikem jeho platnosti a minimálně dva měsíce předem. V případě zániku platnosti zbrojního průkazu se držitel vystavuje nepříjemnostem, jako je odevzdání zbraní ve lhůtě 10 pracovních dnů po zániku platnosti, opětovné skládání zkoušky odborné způsobilosti, případný finanční postih, apod.,“ informuje tisková mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------